Sociálna implementačná agentúra
Vyhľadávanie
Blind Friendly
Standard version

Subjekty zapojené do implementácie ESF v rokoch 2007 – 2013

Centrálny koordinačný orgán (ďalej len „CKO“) – hlavný orgán SR zodpovedný za účinné riadenia a čerpanie štrukturálnych fondov s cieľom zabezpečiť koordináciu procesov riadenia štrukturálnych fondov v SR. V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja.

Certifikačný orgán (ďalej len „CO“) – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt menovaný členským štátom za účelom certifikovania výkazov výdavkov a žiadosti o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii (ďalej EK). V podmienkach Slovenskej republiky certifikačný orgán rovnako plní úlohy orgánu zodpovedného za vypracovanie žiadostí o platby, príjem z EK, ako aj realizáciu platieb. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR. Vo vzťahu k Štátnej pokladnici vystupuje certifikačný orgán v mene Ministerstva financií SR ako klient Štátnej pokladnice. viac