Sociálna implementačná agentúra
Vyhľadávanie
Blind Friendly
Standard version

Profil organizácie


Sociálna implementačná agentúra
 je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), zriadená zriaďovacou listinou zo dňa 29. 12. 2006 v súlade s ustanovením § 21 ods. 5 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe súhlasu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. j. MF/027434/2006-441 zo dňa 5. decembra 2006 podľa § 21 ods. 8 uvedeného zákona. Skrátený názov Sociálnej implementačnej agentúry je SIA.

Odkaz:

 

 Zverejnenie faktúr od 1.1.2011

Zverejnenie objednávok od 1.1.2011

Zmluvy platné a účinné k 9.júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9.júla 2010