Sociálna implementačná agentúra
Vyhľadávanie
Blind Friendly
Standard version

Predmet činnosti

Základným cieľom zriadenia Sociálnej implementačnej agentúry je implementácia Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v súlade s právomocami delegovanými ministerstvom ako riadiacim orgánom pre tento operačný program, programovými dokumentmi v jeho pôsobnosti a zásadami finančného riadenia štrukturálnych fondov.

SIA zabezpečuje implementáciu aktivít jednotlivých opatrení v rámci operačných programov, ktoré sa budú realizovať na základe zmluvy o spolupráci medzi príslušnými riadiacimi orgánmi a ministerstvom resp. v súlade so splnomocneniami o delegovaní právomocí z riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) na sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“). V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 a v súlade so zákonom č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov je RO zodpovedný za riadenie a vykonávanie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia.

Predmetom činnosti SIA je najmä.

  • Implementácia projektov zo štrukturálnych fondov.
  • Príprava výziev na predkladanie projektov, prijímanie, hodnotenie projektov a návrh na schválenie projektov.
  • Uzatváranie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s konečnými prijímateľmi, ktorým sú za účelom realizácie projektu poskytované finančné prostriedky ES a na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.
  • Overovanie žiadostí prijímateľa o platbu, súčasťou ktorého je aj predbežná finančná kontrola, ktorého súčasťou je administratívne overenie a overenie na mieste podľa potreby.
  • Schvaľovanie a predloženie žiadosti prijímateľa o platbu vrátane prehlásenia o overení platobnej jednotke.
  • Monitorovanie projektov.
  • Publicita a propagácia foriem poskytovania pomoci.
  • Informačná a komunikačná stratégia poskytovania pomoci zo štrukturálnych fondov.
  • Implementácia technickej pomoci.
  • Organizovanie odborných kurzov, seminárov a školení

SIA sa ďalej spolupodieľa na tvorbe rozvojových projektov v nadväznosti na Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 a operačné programy. SIA vykonáva činnosti na úrovni multilaterálnej, bilaterálnej, štátnej, regionálnej a miestnej.

SIA poskytuje súčinnosť pri tvorbe národnej a regionálnej politiky a štrukturálnych nástrojov a súvisiacich strategických materiálov.