Sociálna implementačná agentúra

Aktuálne výzvy

22.3.2013 SIA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP – kód výzvy DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP

Sociálna implementačná agentúra v y h l a s u j e výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného..