Sociálna implementačná agentúra

Základné programovacie dokumenty

Programový manuál

Programový manuál k Operačnému programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia upravený na základe aktualizovaného Systému riadenia..

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – verzia 3 Prílohy k OP ZaSI   OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia  ver.2 (po..

Národný strategický referenčný rámec

  NSRR 2007-2013 Jul2011 Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky 2007-2013,(zaslaný Európskej komisii 29...