Sociálna implementačná agentúra

Infoservis

Organizačné zabezpečenie

Útvar metodiky a programovania – poskytovanie informácií v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam...

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon č. 211/2000 Z. z. ŽIADOSŤ o poskytnutie informácie SADZOBNÍK   1. Text zákona je prístupný na informačných tabuliach..