Sociálna implementačná agentúra

Archív

14.12.2012 Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2013

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo indikatívny časový harmonogram výziev vyhlasovaných v rámci operačného..

13.12.2012 SIA usporiadala Všeobecné odborné semináre pre prijímateľov v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP v programovom období 2007-2013

Sociálna implementačná agentúra uskutočnila v dňoch 10.12.2012 v Prešove a 11.12.2012 v Banskej Bystrici všeobecný odborný..

11.12.2012 Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom – aktualizácia č.6a

Riadiaci orgán pre OP ZaSI vydal aktualizáciu usmernenia č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených..

30.11.2012 Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom – aktualizácia č.6

Riadiaci orgán pre OP ZaSI vydal aktualizáciu usmernenia č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených..

8.10.2012 INFORMÁCIA PRE PRIJÍMATEĽOV

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia..

7.9.2012 Usmernenie RO č. N3/2007 aktualizácia č.12

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.12 k oprávnenosti výdavkov..

9.8.2012 Upozornenie pre prijímateľov (predkladanie dokumentácie z VO)

Predkladanie dokumentácie z vykonaného VO V záujme urýchlenia procesu administratívnej kontroly verejného obstarávania..

2.8.2012 Upozornenie pre prijímateľov (predkladanie VO v plnom rozsahu)

Sociálna implementačná agentúra upozorňuje prijímateľov v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP (čl. 2 ods. 3 a 4 VZP) na..

18.7.2012 Príručka pre prijímateľa (Konsolidované znenie)

Sociálna implementačná agentúra vydáva Príručku pre prijímateľa ako konsolidované znenie s cieľom oboznámiť prijímateľov..

11.4.2012 SIA uzavrela výzvu na predkladanie žiadostí o NFP – kód výzvy DOP-SIA-2012/1.2/LSKxP

Sociálna implementačná agentúra uzavrela dňa 10.4.2012 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného..

14.3.2012 SIA usporiadala informačný seminár k výzve DOP-SIA-2012/1.2/LSKxP

Sociálna implementačná agentúra oznamuje potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok ako aj odbornej a laickej..

14.3.2012 U P O Z O R N E N I E (zavádzajúce tvrdenia)

Sociálna implementačná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny..

7.3.2012 PROGRAM ROZVOJA SOCIÁLNEHO PODNIKANIA

Prílohy: PROGRAM ROZVOJA SOCIÁLNEHO PODNIKANIA NESsT – Program rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku 2012 Výzva na podanie..

2.3.2012 SIA usporiadala informačný seminár k výzve DOP-SIA-2012/1.2/LSKxP

Prílohy: Pozvánka na seminár Potvrdenie účasti na informačnom seminári k výzve DOP-SIA-2012/1.2/LSKxP Sociálna implementačná..

26.1.2012 UPOZORNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV (povinnosť pri bežnej korešpondencii)

Sociálna implementačná agentúra upozorňuje prijímateľov na základe Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v..

24.1.2012 Zoznam zazmluvnených projektov v rámci výzvy DOP-SIA-2010/1.2.1/01

Prílohy:   Zoznam zazmluvnených projektov v rámci výzvy DOP-SIA-2010/1.2.1/01   Sociálna implementačná agentúra zverejňuje..

24.1.2012 Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR pre OP ZaSI oznamuje, že vydalo aktualizáciu Príručky pre žiadateľa o NFP pre DOP

Prílohy: Príručka pre žiadateľa o NFP pre DOP Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR pre OP ZaSI oznamuje, že vydalo..

10.1.2012 Zoznam zazmluvnených projektov v rámci výzvy DOP-SIA-2010/4.1.3/01

Prílohy:   Zoznam zazmluvnených projektov v rámci výzvy DOP-SIA-2010/4.1.3/01   Sociálna implementačná agentúra zverejňuje..

21.12.2011 Časový harmonogram výziev OP ZaSI a rok 2012

Prílohy:   Časový harmonogram výziev OP ZaSI a rok 2012   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo časový..

21.12.2011 UPOZORNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV: Plán (analýza) obstarávaní pre projekt

Prílohy: Plán (analýza) obstarávaní pre projekt Sociálna implementačná agentúra upozorňujeme prijímateľov na základe Zmluvy o..

14.12.2011 Zoznam zazmluvnených projektov v rámci výzvy DOP2010-SIP005

Prílohy:   Zoznam zazmluvnených projektov v rámci výzvy DOP2010-SIP005   Sociálna implementačná agentúra zverejňuje zoznam..

6.12.2011 Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom – aktualizácia č.5a

Prílohy:   Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím..

28.11.2011 INFORMÁCIA PRE PRIJÍMATEĽOV: Zjednodušený spôsob vykazovania personálnych výdavkov v ŽoP pomocou sumarizačných hárkov

Prílohy:   Zjednodušený spôsob vykazovania personálnych výdavkov v ŽoP   Vzhľadom na vysokú administratívnu náročnosť pri..

25.11.2011 Pracovná ponuka – Finančný/á kontrolór/ka

Prílohy:   Pracovná ponuka – Finančný/á kontrolór/ka   Sociálna implementačná agentúra zverejňuje pracovnú ponuku..

24.11.2011 UPOZORNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV

Prílohy: Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Sociálna implementačná..

14.11.2011 Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ruší výzvy DOP – SIA – 2010/1.2/REGPO, DOP – SIA – 2010/1.2/REGKE, DOP – SIA – 2010/1.2/REGBB

V nadväznosti na zistenia (podozrenia) korupčného konania v súvislosti s vyhlásenými výzvami DOP – SIA – 2010/1.2/REGPO,..

30.09.2011 Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom – aktualizácia č.5

Prílohy:   Usmernenie č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom –..

27.9.2011 SIA usporiadala Všeobecný seminár pre prijímateľov v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP v programovom období 2007-2013

Prílohy:   Prezentácia – Všeobecný seminár pre prijímateľov   Sociálna implementačná agentúra uskutočnila dňa..

18.8.2011 Zoznam zazmluvnených projektov v rámci výzvy DOP-SIA-2009/3.1.5/01

Prílohy:   Zoznam zazmluvnených projektov v rámci výzvy DOP-SIA-2009/3.1.5/01   Sociálna implementačná agentúra zverejňuje..

18.8.2011 Zoznam žiadostí o NFP odporučených na schválenie v rámci výzvy DOP-SIA-2009/3.1.5/01

Prílohy:   Zoznam žiadostí o NFP odporučených na schválenie v rámci výzvy DOP-SIA-2009/3.1.5/01   Sociálna implementačná..

17.8.2011 Príručka pre prijímateľa v rámci výzvy 2009/3.1.5/01

Prílohy:   Príručka pre prijímateľa v rámci výzvy 2009/3.1.5/01   Prílohy k príručke pre prijímateľa v rámci výzvy..

17.8.2011 Príručka pre prijímateľa v rámci výzvy DOP-SIA-2010/1.2.1/01

Prílohy:   Príručka pre prijímateľa v rámci výzvy DOP-SIA-2010/1.2.1/01   Prílohy k príručke pre prijímateľa v rámci výzvy..

15.8.2011 UPOZORNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV

Vážení prijímatelia, dovoľujeme si vás upozorniť, že v zmysle Usmernenia RO č. N3/2007 aktualizácia č. 9 je prijímateľ..

8.8.2011 Usmernenie v rámci postupov k posudzovaniu a overovaniu novovytvorených pracovných miest u zamestnávateľa

Prílohy: Metodický výklad CKO k SR ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.2 Pomôcka k určeniu veľkosti podniku pre..

20.7.2011 AKTUALIZÁCIA: USMERNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV – štúdie, stratégie, plány, analýzy

Vážený prijímateľ, dňa 17.12.2010 SIA uverejnila informáciu, v ktorej odporučila prijímateľom, ktorí majú v aktivitách..

15.6.2011 UPOZORNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU

Dňa 15. 06. 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energetiky a environmentálne úsporných motorových vozidiel..

13.6.2011 Priebežný zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci II. (záverečného) kola výzvy DOP-SIA-2010/4.1.3/01

Prílohy:   Priebežný zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci II. (záverečného) kola výzvy DOP-SIA-2010/4.1.3/01   Sociálna..

10.6.2011 Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2011,aktualizácia č. 1/2011

Prílohy:   Aktuálny časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2011   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo..

30.5.2011 UPOZORNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV

Prílohy:   Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, dodatkov k Zmluve, údajov   Upozorňujeme prijímateľov na dodržanie všetkých..

18.5.2011 Informácia pre prijímateľov vo vzťahu k zavedeniu limitov na vzdelávanie

Prílohy:   Informácia k výkladovému stanovisku   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo informáciu pre..

4.4.2011 Výkladové stanovisko pre odborné aktivity v oblasti vzdelávania cieľových skupín v projektoch OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prílohy:   Výkladové stanovisko pre odborné aktivity v oblasti vzdelávania cieľových skupín v projektoch OP ZaSI   Ministerstvo..

31.3.2011 Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom – aktualizácia č.4

Prílohy:   Usmernenie č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom –..

10.3.2011 Príručka pre prijímateľa v rámci výzvy DOP2010-SIP005

Prílohy: Príručka pre prijímateľa v rámci výzvy DOP2010-SIP005 Prílohy k príručke pre prijímateľa v rámci výzvy..

10.3.2011 Oznam pre prijímateľov

Z dôvodu zabezpečenia plynulosti procesu implementácie projektov na SIA Vám oznamujeme, že v prípade záujmu o osobnú konzultáciu..

10.3.2011 UPOZORNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV

Vzhľadom na novelizáciu zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení..

8.3.2011 Informácia pre prijímateľov, ktorých projekty sú implementované prostredníctvom pobočiek SIA v Banskej Bystrici a Košiciach

Vážení prijímatelia, z dôvodu ukončenia činnosti pobočiek SIA v Banskej Bystrici a Košiciach Vás informujeme, že od 1. apríla..

2.3.2011 Aktualizácia Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007 – 2013) – marec 2011

Prílohy: Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007- 2013) – aktualizovaný (verzia marec 2011)..

28.1.2011 INFORMÁCIA pre prijímateľov

Prílohy: Harmonogram aktivít projektu Sociálna implementačná agentúra informuje prijímateľov na základe Zmluvy o poskytnutí..

17.1.2011 Informácia pre prijímateľov – zmena sadzby DPH od 1. 1. 2011

Prílohy: INFORMÁCIA PRE PRIJÍMATEĽOV Sociálna implementačná agentúra zverejňuje niekoľko informácií, nakoľko predmetná zmena..

Archív do roku 2010

..