Sociálna implementačná agentúra

Publicita a informovanosť

Manuál pre informovanie a publicitu

Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) Formulár príkladov dobrej praxe a) – najneskôr do..

Logotypy

logotypy SIA  logotypy OP ZaSI logotypy ESF Design manuál logotypu SIA Logo SIA Logo SIA.cdr Design manuál OP ZaSI Logo OP ZaSI Logo OP..

Publikácie

Informačná brožúra Sociálnej implementačnej agentúry Verejný portál ITMS Prezentácia k verejnému portálu ITMS Prezentácia SIA..

Semináre

ODBORNÉ Všeobecný seminár pre prijímateľov v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP v prog. období 2007-2013 (Prezentácie)..