Sociálna implementačná agentúra

Finančné riadenie projektov ESF

Oprávnenosť výdavkov

Oprávnenosť výdavkov v rámci Európskeho sociálneho fondu Informácia o priemernej hodinovej mzde

Žiadosť prijímateľa o platbu

Žiadosť o platbu + pokyny k jej vyplneniu Vzorový príklad vyplnenia žiadosti o platbu Základné informácie k príkladu Rámcový..

Typy financovania

Spôsoby úhrad zo zálohovej platby. Systém platieb