Sociálna implementačná agentúra

Ako úspešne implementovať

Výročné správy o vykonávaní OP ZaSI

Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI za rok 2011   Prílohy Výročná správa o vykonávaní OP ZaSI za rok 2010 Prilohy1 Prilohy2..

Oprávnenosť výdavkov

Oprávnenosť výdavkov v rámci Európskeho sociálneho fondu Informácia o priemernej hodinovej mzde

Manuál pre informovanie a publicitu

Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) Formulár príkladov dobrej praxe a) – najneskôr do..

Logotypy

logotypy SIA  logotypy OP ZaSI logotypy ESF Design manuál logotypu SIA Logo SIA Logo SIA.cdr Design manuál OP ZaSI Logo OP ZaSI Logo OP..

Základné typy projektov

Národný projekt – osobitný typ projektu financovaný z ESF, ktorý realizuje vybraný prijímateľ za účelom dosiahnutia cieľov v..

Štátna pomoc

Základné zásady poskytovania štátnej pomoci vymedzuje zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov...

Žiadosť prijímateľa o platbu

Žiadosť o platbu + pokyny k jej vyplneniu Vzorový príklad vyplnenia žiadosti o platbu Základné informácie k príkladu Rámcový..

Typy financovania

Spôsoby úhrad zo zálohovej platby. Systém platieb  

Publikácie

Informačná brožúra Sociálnej implementačnej agentúry Verejný portál ITMS Prezentácia k verejnému portálu ITMS Prezentácia SIA..

Semináre

ODBORNÉ Všeobecný seminár pre prijímateľov v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP v prog. období 2007-2013 (Prezentácie)..

Monitorovanie projektov ESF

Výkladové stanovisko RO OP ZaSI k používaným projektovým merateľným ukazovateľom.pdf Metodický výklad CKO k SR ŠF a KF na..